Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • wykresy, zwizualizowane struktury, np. organizacyjne, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
 • Adres: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska
 • E-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
 • Telefon: +48 32 438 11 10; +48 32 438 11 16.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska

Przed siedzibą sądu znajduje się parking ogólnodostępny na terenie którego wyznaczono 4 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Do budynku Sądu prowadzą dwa wejścia przy czym dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Wejście do siedziby sądu dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po prawej i lewej stronie wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia).

Skrzydła drzwi wejścia jak i wyjścia głównego posiadają kontrastowe oznaczenie żółtymi pasami. Po wejściu do budynku znajduje się punkt kontroli przeprowadzonej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzenia przy pomocy ręcznego wykrywacza metali, sprawdzeniu wnoszonego bagażu przy pomocy prześwietlarki do bagażu.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku na wprost gównego wejścia znajdują są dwie windy, którymi można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku przeznaczone dla interesantów. W windach numery kondygnacji opisane są alfabetem Braille`a, posiadają zapowiedź głosową i świetlną a drzwi są oznakowane kontrastowo żółtymi pasami.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze pom. nr 1.33 oraz I piętro pom. nr 2.05.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek: 7:30 – 18:00
 • Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Biuro Obsługi Interesantów znajdujące się na parterze wyposażone jest również w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 17.02.2020
Dokument oglądany razy: 11 548
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 30.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry