Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej przyjmowane są skargi i wnioski stosownie do przepisów:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (dział I, rozdział 5A),
 • ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (art. 179),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Prezes sądu jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności sądu, albo skarg na komornika niestanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego.

Skarga/wniosek dotyczące działalności sądu powinny zawierać:

 • datę sporządzenia skargi/wniosku,
 • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy sądowej.

Skarga na komornika niestanowiąca przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego powinna zawierać:

 • datę sporządzenia skargi/wniosku,
 • imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek,
 • zwięzłą treść skargi/wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej oraz wskazanie komornika, którego dotyczy skarga.

Termin załatwiania skarg/wniosków:

 • Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 • Skargi na komornika niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego rozpatruje się w terminie 30 dni.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

 • skargi w zakresie dotyczącym działalności sądu w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.

Skargi i wnioski pozostawiane bez rozpatrzenia:

 • skargi i wnioski, które zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe,
 • skargi lub wnioski, których braki nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

 • pisemnie – kierowane na adres:
  Prezes Sądu Rejonowego
  w Rudzie Śląskiej
  ul. Bukowa 5a
  41-700 Ruda Śląska
  Skargi wnoszone na piśmie należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – kierowane na adres e-mail:
  administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – kierowane na adres skrzynki:
  /702q7fpiu1/SkrytkaESP
 • ustnie do protokołu – w Biurze Obsługi Interesantów.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anna Chmielarska
Dokument z dnia: 15.06.2021
Dokument oglądany razy: 3 220
Opublikował: Anna Chmielarska
Publikacja dnia: 20.10.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry