Monitoring wizyjny

1.      Administratorzy danych

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem wizyjnym w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej są, w zakresie realizowanych zadań, odpowiednio: Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska, e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, ul. Bukowa 5a, 41-700 Ruda Śląska, e-mail: dyrektor@ruda-slaska.sr.gov.pl.

 

2.      Inspektor ochrony danych

Administratorzy danych, działając na podstawie art. 37 RODO[1], art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125 z późn. zm.) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląśkiej. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@ruda-slaska.sr.gov.pl  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

 

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania

W budynku Sądu prowadzony jest monitoring wizyjny. Wizerunki osób  przebywających na terenie budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu objętym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej na szkodę zgodnie z art.22 2§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,  Dz. U. t. j. 2019, poz. 1040),

2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zdań publicznych – zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w budynku sądu) w zw. z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. t. j. 2018, poz. 1182 z późn. zm. oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych, Dz. U. t. j. 2019, poz. 52, z późn. zm.


4.    Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sądu na podstawie zawartych umów, np. podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz usługi w zakresie ochrony osób i mienia.


5. Czas przetwarzania

Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, z zastrzeżeniem, że niektóre nagrania z uwagi na ograniczenia techniczne mogą być przechowywane przez okres krótszy. Po upływie tego czasu nagrania zostają usunięte, z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.


6. Informacje o prawach

Posiada Pani/Pan prawo do informacji o zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. W przypadku monitoringu wizyjnego wskazanego w pkt 3 1) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Na budynku Sądu dostępne są informacje o zasadach przetwarzania danych w związku z monitoringiem.


8. Prawo sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


Regulamin monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 26.07.2018
Dokument oglądany razy: 7 957
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 30.09.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry