Strona główna / Ochrona danych osobowych / Nagrywanie rozmów telefonicznych

Nagrywanie rozmów telefonicznych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów.

 

1.      Administratorzy danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska), e-mail: administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl, oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, e-mail: dyrektor@ruda-slaska.sr.gov.pl, (ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska), zwani dalej wspólnie Administratorem.

 

2.      Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@ruda-slaska.sr.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe, w ramach przechowywanych nagrań, będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz bezpieczeństwa i porządku, na podstawie:

1) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1], t.j. zgody – w odniesieniu do połączeń przychodzących;

2) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisami wykonawczymi – w odniesieniu do połączeń wychodzących.

 

4.    Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5. Czas przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

6. Informacje o prawach

Posiada Pani/Pan prawo do informacji o zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu za zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w przepisach prawa podanie danych może być wymogiem.

 

8. Prawo skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu i nie będą w odniesieniu do nich podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.


Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Piotr Syma
Dokument z dnia: 30.09.2021
Dokument oglądany razy: 2 055
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 30.09.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry