Pomoc prawna

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/web/sprawiedliwosc w zakładce : Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


W oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 2016 roku na terenie Miasta Ruda Śląska jest świadczona w połowie przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, a połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych w lokalach pozostających w zasobach Miasta.

Nieodpłatna pomoc prawna – co do zasady – w połowie tych punktów będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w drugiej połowie - za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

 4. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,

 5. przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ,

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wobec, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa - po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

 5. która nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 6. która ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
 8. kobiecie w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

   

Dodatkowych informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Załączniki:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adrian Sklorz
Dokument z dnia: 11.12.2008
Dokument oglądany razy: 13 603
Opublikował: Piotr Syma
Publikacja dnia: 17.04.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry