Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 208/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-28 09:00:00

Postanowieniem z 20 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandrze Żelewskiej- Starak sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Rosik (nr PESEL 39072709447), zmarłej 26 stycznia 2020 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-06-28 09:02:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 224/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-28 08:00:00

Postanowieniem z 20 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Melanii Śmigas (nr PESEL 55072019168), zmarłej 29 października 2020 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.Postanowieniem z 20 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Melanii Śmigas (nr PESEL 55072019168), zmarłej 29 października 2020 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcom może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-06-28 09:00:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 439/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-27 07:00:00

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Kamilu Wolny (nr PESEL 84013017336), zmarłym 30 stycznia 2022 roku w Rudzie Śląskiej, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-06-27 07:54:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 1099/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-07-08 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza zmarłej w dniu 03 października 2017 roku Bożeny Jurek (PESEL: 59120905902) ostatnio zamieszkałej pod adresem 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 64c/10.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-06-08 08:18:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 64/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-09-01 15:00:00

Postanowieniem z 24 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawczyni Barbarze Marcie Moszko z domu Kipka (numer PESEL 53091500665), córce Henryka i Franciszki z domu Kostorz, zmarłej w dniu 6 listopada 2010 roku w Rudzie Śląskiej i tam ostatnio stale zamieszkałej . Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-06-01 15:30:45 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 402/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 10 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Jolancie Żółcik – Siudak sporządzenie spisu inwentarza po Jerzym Miździoł (nr PESEL 59091607371), zmarłym w dniu 21 lutego 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-05-19 08:04:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1094/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 1094/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 919,96 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i 96/100), stanowiącej część odszkodowania za przejęcie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 3750/128 i 13751/128, ustalonego przez Wojewodę Śląskiego w decyzji nr IFVIIIa.7570.12.57.2017 z dnia 18 listopada 2019 roku, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Pelagii Kubaty, po uprzednim wykazaniu przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-05-12 08:02:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 966/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 07:00:00

Postanowieniem z 4 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Adamie Budnym (nr PESEL 69042800258), synu Mariana i Krystyny z domu Wywioł, zmarłym 23 września 2021 roku w Rudzie Śląskiej, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska (adres zamieszkania Ruda Śląska, ulica Powstańców Śląskich 11). Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-05-12 08:00:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 79/22

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 13 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 79/22, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Miastu na prawach powiatu Ruda Śląska na złożenie do depozytu sądowego kwoty 825,67 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych 67/100) tytułem odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.12.73.2017 z dnia 2 lipca 2018 roku za udział 1746/30720 w działce numer 4623/232 położoną w Gminie Ruda Śląska zapisaną w KW GL1S/00000875/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która to kwota ma zostać wydana osobom, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, to jest na dzień 29 maja 2018 roku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-04-21 08:02:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 249/22

Termin zakończenia publikacji: 2022-07-13 08:00:00

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza Szymonie janie Rybol synu Jacka i Stanisławy (nr PESEL 18120408031), zmarłym  29 września 2021 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-04-13 08:25:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 496/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 496/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu kwoty 438,98 zł (czterysta trzydzieści osiem złotych 98/100) tytułem części spadku po zmarłej Reginie Hajduga przypadającej następcom prawnym po zmarłym Andrzeju Piekorzu, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Andrzeja Piekorza na ich wniosek po okazaniu dowodu tożsamości i wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-02-18 07:43:40 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 458/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 458/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 000 zł (tysiąc złotych) wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 54,42 zł (pięćdziesiąt cztery złote 42/100) z tytułu zwrotu kwoty poręczenia majątkowego wpłaconego przez Joachima Kokoszkę na podstawie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 580/11, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Joachima Kokoszki na ich wniosek po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-02-10 09:23:29 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 622/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 622/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 500 zł (pięćset złotych) stanowiącą sumę poręczenia majątkowego wpłaconego przez Michała Kołodzieja na podstawie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie PR 1 Ds. 227.2016 z zastrzeżeniem, że powyższy depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Michała Kołodzieja po uprzednim wykazaniu przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-02-07 08:33:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1083/18

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 5 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym 31 grudnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej Stefanie Gwóźdź (nr PESEL 52060218093) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 62c/8. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-01-24 08:30:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1080/21

Termin zakończenia publikacji: 2024-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 11 stycznia 2022 roku wydanym w sprawie I Ns 1080/21, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Miastu na prawach powiatu Ruda Śląska na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50 070 zł (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania ustalonego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.12.13.2017 z dnia 18 października 2019 roku za działkę nr 4480/155 położoną w Gminie Ruda Śląska, nieposiadającą założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, która to kwota ma zostać wydana osobom, które udokumentują swój tytuł prawny do wyżej wymienionej nieruchomości na dzień przed przejęciem jej z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, to jest na dzień 28 maja 2018 roku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2022-01-21 08:47:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 34 994
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry