Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 1006/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 1 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Włodzimierzu Jasiczku (PESEL 45110709539), synu Stanisława i Marii z domu Patelska, zmarłym 12 maja 2014 roku w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-03-15 08:24:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 80/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 26 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Henryku Romanie Pelce (PESEL 57042714231), synu Alfreda i Anny z domu Steuer, zmarłym 16 sierpnia 2015 roku w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-03-14 08:07:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 97/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Elżbiecie Cebuli (nr PESEL: 50061601027), zmarłej w dniu 8 maja 2011 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-03-14 08:04:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 66/19

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W dniu 17 stycznia 2019 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej złożono wykaz inwentarza po Klausie Loska (nr PESEL 42033001292), ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 15 listopada 2017 roku w Opolu. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-02-28 08:41:48 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1255/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 08:00:00

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 1255/18, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 98,21 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych i 21/100) stanowiącej dopłatę z tytułu nadwyżki na ustaloną w liczbie całkowitej ilością nowych udziałów przysługujących wspólnikowi Józefowi Kotuli, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany spadkobiercom Józefa Kotuli na ich wniosek za okazaniem umowy nieodpłatnego nabycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawartej pomiędzy wspólnikiem Józefem Kotulą a Prezydentem Miasta Ruda Śląska oraz po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2019-02-26 09:14:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1052/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 7 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza po Kazimierzu Surzyn (nr PESEL: 43080112915), zmarłym 22 stycznia 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-02-04 08:26:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1123/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

13 listopada 2018 roku złożono do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej wykaz inwentarza po Małgorzacie Wacławskiej nazwisko rodowe Juszczak, córce Ignacego i Jadwigi (nr PESEL 53052020661) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 26 lipca 2012 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-22 07:49:59 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1193/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

29 listopada 2018 roku przed notariuszem Agnieszką Kaczmarczyk w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Bielsku - Białej przy ul. Ratuszowej 2/10 złożono wykaz inwentarza po Ewie Grzesiak, córce Bolesława i Stanisławy (nr PESEL 50020617207) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, zmarłej 17 maja 2015 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-18 07:43:04 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1086/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 19 grudnia 2018 roku w sprawie I Ns 1086/18 nakazano Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sporządzenie spisu inwentarza po Stanisławie Antonim Rajmanie synu Gerarda i Elfrydy, zmarłym 2 września 2018 roku w Rudzie Śląskiej,  którego miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była Ruda Śląska  i ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Różanej 6/23. Poucza się wszystkie osoby, które są uprawnione do spadku, zachowku, zapisu, wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, że mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-14 08:13:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1180/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

W dniu 28 listopada 2018 roku przed Sądem Rejonowym w Rudzie Śląskiej w sprawie I Ns 1180/18 złożono wykaz inwentarza po Janie Kuś (nr PESEL 49121514333) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej, zmarłym w dniu 8 stycznia 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-09 08:17:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1083/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 10 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorzowi Chmurze sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym 31 grudnia 2012 roku w Rudzie Śląskiej Stefanie Gwóźdź (nr PESEL 52060218093) ostatnio zamieszkałym w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 62c/8. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-08 07:50:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1017/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 7 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Ewie Pfeifer (nr PESEL 52122603328) ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej przy ul. K. Szymanowskiego 23/3, zmarłej 4 czerwca 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-08 07:47:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1154/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorzowi Chmurze sporządzenie spisu inwentarza po Bolesławie Trąbskim (nr PESEL: 28051406392), zmarłym w dniu 1 maja 2016 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-02 08:58:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1166/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Franciszku Serwickim (nr PESEL: 61030111555), zmarłym w dniu 26 lipca 2018 roku w Stonavie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-02 08:56:05 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 1075/18

Termin zakończenia publikacji: 2021-12-31 23:00:00

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Jerzym Powale (Powała) (nr PESEL 44012111219), zmarłym w dniu 2 kwietnia 2013 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-02 08:43:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 20 288
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry