Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I N 2493/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-12 08:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza przedsiębiorstwa spadku objętego zarządem sukcesyjnym pod firmą F.H. „RUMCAJS” Stanisław Burzyński (NIP 641-000-11-43, REGON 270066372) z siedzibą: 41-704 Ruda Śląska ul. Hlonda 40, prowadzonej przez zmarłego w dniu 16 kwietnia 2021 roku Stanisława Burzyńskiego PESEL: 59020304739. Protokół obejmujący wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku Rep. A numer 6840/2021 z dnia 24/11/2021 roku sporządzonego przed notariuszem mgr Katarzyną Piwońską-Komosa w Kancelarii w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 49/1.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-01-12 08:03:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 2597/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-11 07:00:00

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej I Wydziale Cywilnym został złożony wykaz inwentarza po Jadwidze Adamkiewicz PESEL 56102800226 zmarłej w dniu 02 listopada 2017 roku, której ostatnim miejscem zamieszkania była Ruda Śląska ul. Nowaka 8/12.

Jednocześnie Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-01-11 07:56:38 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 970/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-04-10 08:00:00

Postanowieniem z 20 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomirowi Proczkowi sporządzenie spisu inwentarza po Bronisławie Jadwidze Sroce, nazwisko rodowe Świerczyna, córce Józefa i Julii nazwisko rodowe Folwaczny (nr PESEL 37100510502), zmarłej 30 października 2020 roku w Rudzie Śląskiej, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2022-01-10 08:37:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I N 2405/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-01-22 08:00:00

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej informuje o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej 4 grudnia 2017 roku Marcie Łukaskiej, PESEL 55080318420, której ostatnim miejscem zamieszkania była Ruda Śląska, ul. Grunwaldzka 11/1. Sąd jednocześnie poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Opublikowano dnia: 2021-12-22 08:43:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 888/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-03-08 07:00:00

Postanowieniem z 30 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Sobek (PESEL 29012202389), nazwisko rodowe Kurzeja, córce Józefa i Marty, zmarłej 9 lipca 2021 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-12-08 07:59:37 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 835/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-23 08:00:00

Postanowieniem z 16 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Bartoszowi Wiesiołkowi sporządzenie spisu inwentarza po Sabinie Domańskiej (nr PESEL 74011315703), zmarłej 7 lutego 2021 roku w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-11-23 08:32:02 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 898/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-16 07:00:00

Postanowieniem z 5 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Renacie Gonsior nr PESEL: 44062600369, zmarłej w dniu 22 lutego 2014 roku w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-11-16 07:39:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 712/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-02-05 14:00:00

Postanowieniem z 28 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza po Krzysztofie Ptoku (nr PESEL 67090703639), zmarłym 28 lipca 2018 roku w Rudzie Śląskiej, którego ostatni m miejscem zwykłego pobytu była Ruda Śląska. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-11-05 14:25:27 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 953/19

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 29 października 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 953/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na złożenie kwoty 2319,87 zł (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 87/100) do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2552/229 i 2550/229, które stały się z mocy prawa własnością Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska na podstawie decyzji nr 410-17 z dnia 14 sierpnia 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Piastowskiej”, z tym zastrzeżeniem, iż powyższy depozyt może być wydany spadkobiercom Franciszka Boreckiego, zmarłego w dniu 30 grudnia 1917r., po uprzednim wykazania przez nich praw do spadku i ustaleniu tożsamości. Sąd wzywa spadkobierców wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-06-04 08:06:23 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 126/20

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 12 kwietnia 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 126/20, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 98,21 zł (dziewięćdziesiąt osiem złotych 21/100) tytułem zobowiązania wnioskodawcy wobec Ewy Piwczyk, która to kwota ma zostać wydana spadkobiercom Ewy Piwczyk po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa spadkobierców wierzycielki do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-05-13 08:18:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 264/12

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 31 maja 2012 roku wydanym w sprawie I Ns 264/12, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Kombinatowi Koksochemicznego ”Zabrze” S.A. w Zabrzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 366,07 zł tytułem nadpłaty z rozliczenia czynszu, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wypłacony wierzycielowi Bogdanowi Zięba po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-04-09 09:02:51 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 903/19

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 08:00:00

Postanowieniem z 3 marca 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 903/19, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił wnioskodawcy Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 690,31 zł (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 31/100) tytułem nienależnego świadczenia wpłaconego na rachunek bankowy wnioskodawcy przez uczestnika postępowania Antoniego Nimpsch, któremu kwota ta ma zostać wydana na jego wniosek lub – w przypadku jego śmierci – spadkobiercom Antoniego Nimpsch na ich wniosek po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa wierzyciela lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2021-03-26 08:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 140/21

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 5 marca 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michałowi Stankiewiczowi sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Osiak (nr PESEL: 33011503440), zmarłej 6 września 2014 roku w Chorzowie. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-03-19 08:03:46 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 591/20

Termin zakończenia publikacji: 2023-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 16 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej nakazał sporządzić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Pawłowi Dudzie sporządzenie spisu inwentarza spadku po spadkodawczyni Gertrudzie Owczarek z domu Grabińskiej, córce Jana i Zofii z domu Dank, zmarłej 16 lutego 2017 roku w Chorzowie, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2021-02-23 08:49:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 150/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-12-31 23:00:00

Postanowieniem z 15 września 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 150/20, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) należnej Łukaszowi Jarce tytułem zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach z dnia 28 stycznia 2019 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze akt III K 1176/18, w związku z obowiązkiem naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego Łukasza Jarki, z tym zastrzeżeniem, że depozyt powyższy ma być wydany następcom prawnym pokrzywdzonego, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnie poświadczonego aktu dziedziczenia.

Sąd wzywa następców prawnych wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat oraz poucza, że depozyt niepodjęty we wskazanym terminie zostanie zlikwidowany.

Opublikowano dnia: 2020-09-30 09:02:49 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Radowski
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 33 024
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 24.11.2010
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry