Strona główna / Aktualności

Uprawnienia dotyczące dozoru

Dane w poniższej wiadomości są nieaktualne.
Wiadomość usunięta dnia 11.05.2016

powód:
Wróć do strony głównej.
Opublikowano: 25.07.2013, 14:15
Uprawnienia stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikające z przepisów kodeksu karnego wykonawczego.


Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej w wykonaniu rekomendacji Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przypomina i informuje, iż zgodnie z treścią art. 170 § 2 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie i zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym mogą występować o powierzenie im dozoru (w granicach określonych prawem) lub też sąd może powierzyć im dozór nad skazanym za ich zgodą.

Zgodnie z art. 175 § 1 kkw stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do:
1)bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu,
2)utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,
3)zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

Zgodnie z art. 175a kkw Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Kwota bazowa wynosi obecnie 1.873,84 zł.

W związku z powyższym stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru posiadają szerokie i autonomiczne kompetencje w zakresie jego sprawowania, które określa m.in. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 1 913
Opublikował: Krzysztof Radowski
Publikacja dnia: 25.07.2013, 14:15
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry